Kamocsa község

a község hivatalos honlapja

AKTUALITÁSOK, HÍREK

The project „Island of Happiness in Europe“ was funded with the support of the European Union under the Programme „Europe for Citizens“

Applicable to the Action 1, Measure 1.1 „Town Twinning Citizens' Meetings“

Word document, 39 kB

Participation: The project involved  315 citizens, notably 200 participants from the city of  Komoča (Slovakia),  
35 participants from the city of Dunaszekcső (Hungary), 35 participants from the city of Călărași (Romania), 20 participants from the city Vukovar (Croatia) and 25 participants from the city of Veľké Kosihy.

Location/ Dates: The event took place in Komoča (Slovakia), from 13/9/2013 to 15/9/2013.

Short description: The international meeting was realized in the settlement of Komo
a between 13th and 15th September 2013, which welcomed its partners from Hungary, Romania, Croatia and Slovakia in the frame of the Europe for Citizens, Town-Twinning program. The event was born as the idea of former meetings, the primary objective of which was to create value in spirit and rejoice together at each other on a small island of the event „Island of Happiness in Europe”. Further main objectives of the meeting were as follows:

 • to deepen the work processes between the partners, which have been built for many years and which build the future in an international context,
 • to get to know the operation of each other's organizations, institutions, municipalities
 • to result stronger bond of friendship between the residents forming colourful generation layer

The event is expected its guests with a variety of entertainment (sports, cultural and gastronomic traditions) and more serious (workshops, lectures, campaigns) programs. On the whole it can be said, that the programs being strung along the following three priority axis, fully addressed the generations as follows:

 1. EU Year of Citizens 2013 - the campaign programs, initiated by the youth, related to the thematic years: the young people could express their messages towards Europe by creative works in the frame of the "Daily Life in Europe" and "Kids Smile Mission" campaign. The majority of the youth preferred the themes, cohesive family, love, holiday, as well as the rights to creative jobs. They expressed themselves and their will in their works and painted a well-functioning global picture of the family, themselves.
 2. The Active Ageing was propagated in the spirit of the EU Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity 2012. Sports programs (Zumba, Health Corner, crafts) were organized in the spirit of cooperation, solidarity between generations. The programs promoted the wide generation layer to get to know each other’s abilities, thoughts and opinions better, by which, they may become more conforming and receptive towards each other.
 3. In the frame of the European Year of EU Year of Volunteering 2011 the Croatian youth presented their volunteer activities in the debut evening. The theme of volunteering was also introduced in the frame of the church organizations, so discussions could be initiated in the subject with each other. Volunteering was manifested not only at program level, but in the work of those more than 40 activists, who also contributed to the organization of the program or its arrangement.

In greater detail about the program days:

13th September 2013

Friday was the starting day of arrival, accommodation, distribution of logistics tasks and presentation. The partners were arriving gradually from 12.00 am. Since the settlement does not have accommodation capacity for such a great company, the organizer could handle this insufficiency by the quarter operating in the neighboring settlements. It also provided the transport for the quests between the quarter and the program venues. The program was launched with the official evening event. After the congratulatory of the mayoress and the head of the applicant organization the organization and the municipality of Dunaszekcső introduced themselves. The debut performances were accompanied by cultural programs, in the frame of which, the local and partner groups introduced themselves. The musical and friends evening was closed by a musical program with the debut of the Slovak Cédrus Band.

14th September 2013

Saturday was an outstanding day of the meeting. Despite the bad weather, the program took place in a row in the local House of Cultural. The morning programs made the colorful range of age classes of the generations moved in the "Europe on the Move!" program block. Arcade games, puppet performances, creative workshops took place and the children’s exhibition in the frame of the "Daily Life in Europe". The Europe Tent awaited the inquirers with many services: information about the EVS program and answers to questions relating to the European Union. In the frame of the "Kids Smile Mission" program the young and seniors age group joined the joint t-shirt and gravel paintings. During the creation, they expressed their thoughts regarding to the application “Island of Happiness in Europe”. In the late afternoon hours, ThDr. Szénási Szilárd pastor of Martos, held a lecture with the title “The predominance and rights of the next generation in Europe”. The participants could join the dialogue with their thoughts. After dinner the Kis-Duna-Menti Rock Theatre entertained the guests.

15th September 2013

The more formal programs of the meeting took place on Sunday. The morning worship was followed by the Sunday lunch, joined by the evaluations and the acknowledgments. The celebration continued in the afternoon by the Slovak application partner, the Ecclesia and Veľke Kosihy Reformed congregation in the frame of a Service and cultural program, as well as a farewell reception in the settlement of Veľke Kosihy. Guests then departed back to their own countries.

Az „ÖRÖMSZIGET EURÓPÁBAN” című projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan „Testvérvárosok polgárainak találkozói”

Word dokumentum, 66 kB

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 315 állampolgár részvételével, akik közül 200 fő a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház-Kamocsai Egyházközség, Kamocsa (és környező településeiről), (Szlovákia) érkeztek, és jelen volt 35 fővel Dunaszekcső Község Önkormányzata (Magyarország); 35 fővel Parohia Reformată Călărași, Calarasi (Harasztos), (Románia); 20 fővel a Youth Peace Group Danube, Vukovár (Horvátország) és 25 fővel az ECCLESIA, Nagykeszi (Szlovákia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Kamocsa község (Szlovákia) volt, 2013/09/13 és 2013/09/15 között.

Részletes leírás:

Kamocsa községében 2013. szeptember 13-15. között valósult meg az a nemzetközi találkozó, mely az Európa a polgárokért, Testvértelepülési találkozó program keretében fogadta partnereit Magyarországról, Romániából, Horvátországból és Szlovákiából. A rendezvény korbábbi találkozók ötleteként született meg, melynek elsődleges célja volt, hogy szellemiekben értéket teremtsen és együtt örüljenek egymásnak az „Örömsziget Európában” című rendezvény egy kis szigetén. A találkozó kiemelt célja volt, hogy ebben a multikulturális közösségben erősítsék az egymás iránti tiszteletet, elfogadást, mely kizárólag csakis a megismerés által érhető el; de további célkitűzések is erősítették az együttlétet:

 • elmélyíteni a partnerek között az évek során kiépített munkafolyamatokat, melyek tovább fejlesztik a jövőbeni együttműködést hazai és nemzetközi kontextusban,
 • jobban megismerjék a szervezetek, intézmények és önkormányzat apparátusát,
 • valamint a színes generációs réteget alkotó lakosság között erősítse a baráti kötelékeket.

A rendezvény különféle szórakoztató (sport, kulturális és gasztronómiai tradíciók) és komolyabb (workshop, előadások, kampány) programokkal várta vendégeit. Összességében elmondható, hogy az alábbi 3 prioritás tengely mentén felfűzött programok hiánytalanul megszólították a generációkat a következőképpen:

 1. Európai Állampolgárok Éve 2013: a tematikus évhez kapcsolódtak az ifjúság által kezdeményezett kampányprogramok: „Mindennapok Európában” és a „Gyermekmosoly misszió” keretében kreatív munkák által fejezhették ki a fiatalok üzeneteiket Európa irányába. A fiatalság többsége a összetartó család, a szeretet, a szabadidő témákat boncolgatta. Alkotásaikban kifejezték ömagukat, akaratukat és egy elképzelt, jól működő világképet „festettek le” az „Örömsziget” gondolatáról.
 2. Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai év 2012. A generációk közti szolidáris együttműködés jegyében szerveztek programokat (zumba, egészségsarok, kézművesség). A programok elősegítették ahhoz a széles generációs réteget, hogy jobban megismerjék egymás képességét, gondolkodását, véleményét, mellyel sokkal inkább elfogadóbbakká és befogadóbbakká válhattak egymással szemben.
 3. Az Önkéntesség Európai Éve 2011 keretében a horvátországi fiatalok mutatták be önkéntes aktivitásaikat a bemutatkozó esten. Az önkéntesség iránti elkötelezettség az egyházi szervezetek által prezentál beszámolókban is megmutatkozott, így a témában beszélgetést kezdeményeztek egymással. Az önkéntesség nem csupán programszinten, de annak a több mint 40 aktivista munkájában is megnyilvánult, akik valamiképpen hozzájárultak a rendezvény megszervezéséhez, vagy lebonyolításához Kamocsa községéből.

A találkozó lényege volt, hogy európai polgárokat kapcsoljon össze nemzetközi dimenzióban és megtalálja közöttük azokat a közös kapcsolódási pontokat, melyek mentén tovább építhetik a partnerség cselekvési területeit.

2013. szeptember 13.

A pénteki nap az érkezés, elszállásolás, logisztikai feladatok kiosztása és a bemutatkozás jegyében indult. A partnerek fokozatosan érkeztek déli 12.00 órától. Mivel a község nem rendelkezik elszállásolási kapacitással ilyen nagy fős társaság számára, így ezt a hiányossságot, a szomszédos településeken működő szálláshelyekkel tudta a szervező intézni. Az utazást is biztosította a vendégek számára a program helyszínek és a szálláshely között. Az esti hivatalos programmal útnak indították a rendezvényt. A polgármesterasszony és a pályázó szervezet vezetőjének köszöntését követően a szervezetek és a dunaszekcsői önkormányzat mutatkozott be. Az előadásokat kultúrműsor kísérte, melynek keretében bemutatkoztak a helyi és a parnterek csoportjai. A beszélgetős-ismerkedős est zárása egy zenés programmal zárult, a szlovákiai Cérdus zenekar fellépésével.

2013. szeptember 14.

A szombati nap a találkozó kiemelkedő napja volt. A rossz idő ellenére a programok a helyi Kultúrotthonban zajlottak. A délelőtti programok a generációk színes korosztályának skáláját mozgatták meg az „Európa Mozgásban!” program blokkban. Sor került az ügyességi játékokra, bábszínházi előadásra, kreatív műhelyfoglalkozásokra és a „Mindennapok Európája” keretében a gyermekek kiállítására. Az Európa Sátor számos szolgáltatással várta az érdeklődőket: információk az EVS programról és az Európai Unióhoz kapcsolódó kérdések megválaszolásával kapcsolatosan. A „Gyermekmosoly Misszió” program keretében a fiatalok és a szenior korosztály közös póló- és kavicsfestésbe kapcsolódott be. Az alkotás során kifejezték gondolataikat az Örömsziget Európában pályázattal kapcsolatban. A késő délutáni órákban a „A jövő generációjának érvényesülése és jogai Európában” címmel tartott előadást ThDr. Szénási Szilárd martosi lelkipásztor. A résztvevők gondolataikkal bekapcsolódhattak a párbeszédbe. A vacsorát követően a Kis-Duna-Menti Rockszínház szórakoztatta a vendégeket.

2013. szeptember 15.

Vasárnap a találkozó hivatalosabb hangvitelű programjai zajlottak. A délelőtti Istentiszteletet követően a vasárnapi ebéd következett a kiértékelésekkel és a köszönetnyílvánítással egybekötve. A délutáni órákban az ünneplés a pályázat szlovákiai partnere, az Ecclesia és a Velke Kosihy református gyülekezete meghívásában folytatódott, ünnepi Istentisztelet és kultúrműsor keretében, valamint egy búcsúfogadással Nagykeszi településen. A vendégek ezt követően elbúcsúztak és hazaindultak saját országaikba.

A „Takarítsuk ki a Duna mentét! / Upracme si Podunajsko!“ elnevezésű pályázatot a fő partner, az Alsó-csallókőzi Falvak Társulása (SZK) és a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége (HU) valósítja meg, az alábbi partnerek együttműködésében: Hídverő Társulás (SR), Nagykeszi község (SZK), Kolozsnéma község (SZK), Karva község (SZK), Ács (HU), Gönyű (HU), Neszmély (HU) - a Szlovákia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 programján keresztül, az ERDF támogatásával; a projekt kódja: HUSK/1101/2.2.1/ 0059. A kivitelezés időpontja 2012. október 1 – 2013. szeptember 30.
    
A partnerek közös célja a természeti értékek védelméhez való hozzájárulás, összehangolt természetvédelmi tevékenység kialakítása a Duna mentén, az itt lakók és a turisták figyelmének felhívása a természeti kincsek megóvására, valamint az infrastruktúra javítása a határmenti területen.

A partnerek az említett célt az alábbiak segítségével érik el:

 • A "Kisebb szemétlerakatok felszámolása a szennyezett határmenti régióban" nevű tevékenység nagy sikernek örvend az önkéntesek körében, akik az érintett 37 magyarországi és szlovákiai település polgárai, helyi iskolák, önkormányzati képviselők, szervezetek és egyesületek tagjai. Számos község részt vett már hasonló akcióban, illetve a jövőben is rendszeresen tervez ilyet, éppen ezért hatalmas előnyt és tapasztalatot jelent, főként a fiatalabb generáció számára. Mindez hozzájárul az environmentális nézet terjesztéséhez, a közösségi kohézióhoz, valamint az egészséges emberi kapcsolatok kialakulásához.
 • Aranyos, Ekel, Csicsó, Tany, Kolozsnéma, Karva, Ács és Réde települések tanösvényt alakítanak ki, kihelyezett információs táblákkal, továbbá erről publikációt is készítenek.
 • A települések megtisztítása után kisebb építészeti elemek kapnak helyet, mint pl. padok, szemetes kukák és információs táblák, amelyek az itt lakó polgárok és az ide látogató turisták érdekeit szolgálják, továbbá a turizmus és a kultúra támogatásának minőségi részét képezik.
 • Karva és Nagykeszi községeken kilátó torony kerül kialakításra.
 • Kolozsnémán dunai pontonhíd létesül.
 • Aranyos, Tany, Hetény, Búcs, Gönyű, Ács és Karva településeken szociális helyiségeket (toalettek, zuhanyzók) helyeznek ki turisták számára.


Bővebb info a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Ma elindítottuk az új honlapot.

Tento web používa známe „koláčiky“ -- súbory cookies.
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem